Comité vum Dësch Tennis Ierpeldeng

 

 

 

Président d'honneur :

Schmit Gérard
42, rue Fuert
L-5410 Beyren

Président :

Schweitzer Marc
13, rue Theodor Mergen
L-5421 Erpeldange

 

Vice-président :

Stebens Guy
10, rue de Rolling
L-5421 Erpeldange

Secrétaire f.f. :

Schmit Marc
21, rue Scheuerberg
L-5422 Erpeldange

­Secrétaire-adj.:

Stebens Guy
10, rue de Rolling
L-5421 Erpeldange

­Trésorier :

Thorn Guy
7, rue Scheuerberg
L-5422 Erpeldange

­Membres :

Bouillé Marc
Schmit Gérard
Stephany Frank
Thorn Marco
Thines Félix